Apollo 16 astronaut Thomas Mattingly, 1972 Amerika Haus/Süddeutsche Zeitung Photo