John F. Kennedy and Nikita Khrushchev, 1961 UPI/Süddeutsche Zeitung Photo